Liên Lạc

Điện thoại: (714) 418 - 1333

Địa chỉ: 16175 Harbor Blvd, Fountain Valley, CA 92708

Giờ làm việc:

* Thứ Hai: 10:00 AM - 9:00 PM

* Thứ Ba: 10:00 AM - 9:00 PM

* Thứ Tư: 10:00 AM - 9:00 PM

* Thứ Năm: 10:00 AM - 9:00 PM

* Thứ Sáu: 10:00 AM - 9:00 PM

* Thứ Bảy: 9:00 AM - 9:00 PM

* Chủ Nhật: 9:00 AM - 9:00 PM